Trang chủ / Giới thiệu chung

Giới thiệu chung

Các hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, đào tạo cán bộ chuyên môn và công nhân lành nghề cũng như việc ứng dụng và đổi mới công nghệ trong ngành đúc – luyện kim Việt Nam đã được tiến hành từ sau ngày Cách mạng tháng Tám 1945 thành công, đặc biệt trong thời kỳ đổi mới.

Đến nay, ở Việt Nam đã hình thành một hệ thống gồm hơn mười trường đại học, viện nghiên cứu có các cơ sở đào tạo. nghiên cứu chuyên ngành đúc – luyện kim và vật liệu kim loại. Mạng lưới hàng trăm cơ sở sản xuất đúc- luyện kim đen, kim loại màu và hợp kim đã hình thành và phát triển mạnh mẽ, đặc biệt là giai đoạn từ 1990 đến nam đã góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế, thực hiện công nghiệp hoá. hiện đại hoá đất nước, từng bước hội nhập với khu vực và thế giới.

Các Hội Khoa học kỹ thuật đúc – luyện kim, nhiệt luyện từ Trung ương đến cơ sở đã hình thành và góp phần tích cực vào việc tuyên truyền, phố biến kiến thức, đẩy mạnh các hoạt động khoa học công nghệ, ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ về đúc, luyện kim, gia công chế biến, nhiệt luyện và xử lý bề mặt v.v… vào sản xuất và đời sống.

Nhân dịp Hội nghị Đúc châu Á lần thứ 9 – AFC-9 tổ chức tại Hà Nội, Hội Khoa học kỹ thuật Đúc – Luyện kim Việt Nam biên tập tài liệu giới thiệu với các đại biểu trong nước và nước ngoài tham dự hội nghị về những thành tựu, kết quá nghiên cứu, đào tạo, ứng dụng và đổi mới công nghệ về đúc-luyện kim ở Việt Nam.

Chúng tôi mong rằng trong thời gian tới sẽ có bước phát triển mới trong quan hệ hợp tác giữa Hội Khoa học kỹ thuật Đúc – Luyện kim Việt Nam với các cơ quan nghiên cứu, đào tạo, các cơ sở sán xuất đúc, luyện kim trong nước và với các tổ chức khu vực và quốc tế.

Xin chân thành cám ơn.

HỘI KHOA HỌC KỸ THUẬT ĐÚC LUYỆN KIM VIỆT NAM


Since achievement success of the August Revolution 1945, especially in the innovation period, not only science and technology exchange, train­ing specialist, skill worker but also further application and innovation technology in foundry and metallurgy.

Up to now, the system took form in Vietnam including more than ten Universities. Institutes, training and research department in foundry, metallurgy and metal materials. Hundreds of companies in foundry, iron and steel, nonfer-rous alloy network established and developed, especially since 1990, con­tributed to economic growth, industrialization and modernization, and integrate into regional and lnternarionaL

Members of Vietnam Foundry and Metallurgy Science and Technology Association are very active in propaganda, further exchange of science and tech­nology, applied advanced technology in foundry, metallurgy and surface and heat treatment

On the occasion of the 9th Asian Foundry Congress-AFC9 organizes in Hanoi. Vietnam Foundry and Metallurgy Science and Technology Association publish a book to Introduce of Vietnam foundry and metallurgy achievement, results in training reseach and innovation.

We hope in the future, there will be a new cooperation between Vietnam Foundry and Metallurgy Science and Technology Association and other associ­ations, companies in regional and also international in the Held of foundry and metallurgy.

Best regard.

VIETNAM FOUNDRY AND METALLURGY SCIENCE AND TECHNOLOGY ASSOCIATION