Trang chủ / Thành viên hội / TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

10/07/2013

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI 
HANOI INDUSTRIAL COLLEGE 

ĐỊA CHỈ: Km 13, Đường 32, Xã Minh Khai, Huyện Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 
Điện thoại: 04.7655121 Fax: 04.7655261 
E-mail: cdcnhn@hic.edu.vn 
Website: http://www.hic.edu.vn
ADDRESS: Km 13. Street 32, Minh Khai, Tu Liem, Hanoi City 
Tel: 84-4.7655121 Fax: 84-4.7655261 
E-mail: cdcnhn@hic.edu.vn 
Website: http://www.hic.edu.vn

LỊCH SỦ THÀNH LẬP

Trường Cao đẳng Công nghiệp Hà Nội được thành lập theo Quyết định số 126/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 28-5-1999 trên cơ sở Trường Trung học Công nghiệp I. Trường Trung học Công nghiệp I là sự hợp nhất 2 Trường Kỹ nghệ thực hành Hà Nội (do Pháp thành lập năm 1 898) và Công nhân Kỹ thuật I (do Pháp thành lập năm 1913 ). Ngày 10 tháng 8 được lấy là Ngày truyền thống của Trường. Trường Cao đẳng Công nghiệp Hà Nội là trường có truyền thống đào tạo cán bộ và công nhân kỹ thuật lâu năm nhất của Việt Nam, là trường trọng điểm quốc gia trong hệ thống giáo dục kỹ thuật và dạy nghề. Từ năm 1954 đến nay, trường đã đào tạo cho đất nước trên 60 ngàn công nhân kỹ thuật, cán bộ kỹ thuật, kỹ sư thực hành và giáo viên dạy nghề.

 BAN LÃNH ĐẠO

Hiệu trưởng: Th.s. Hoàng Văn Điện 
Phó Hiệu trưởng: Hoàng Gia Đông, Th.s. Hà Xuân Quang, Th.s. Trần Đức Quý, Th.s. Trần Hữu Thế 

HISTORY IN BRIEF

Hanoi Industrial College (HIC) was founded in accordance with Decision 126/1999/QD-TTg dayed May 28. 1999 by the Prime Minister on the basis of Industrial Vocational School No. I. THe Industrial Vocational School No. 1 was the unification of Hanoi Industrial College (established by the French in 1898) and Technical Worker School No. 1 (established also by the French in 1913). August 10th is considered the College's day. HIC. one of the key pots in the national system of technical and vocational education, has greatest history in training technical workers and techni¬cians in Vietnam. Since 1954, the College has trained 60.000 technical workers, technicians, vocational engineers and teacher for the country's labour market.

 BOARD OF MANAGEMENT

Rector: MS. Hoang Van Dien ❖ Mr. Hoang Gia Dong ❖ MS. Ha Xuan Quang ❖ MS. Tran Due Quy ❖ MS. Tran Huu The 

NGÀNH NGHÊ ĐÀO TẠO

Cao đẳng chính quy: Chế tạo máy; Cơ điện; Động lực; Kỹ thuật điện; Kỹ thuật nhiệt; Điện tử; Tin học; Hóa vô cơ; Hóa Hữu cơ, Hóa phân tích; Kế toán, Quản trị kinh doanh; Sư phạm Kỹ thuật điện - điện tử; Sư phạm kỹ thuật cơ khí; Sư phạm Kỹ thuật tin Công nghệ cắt may, Thiết kế thời trang. Thời gian đào tạo 3 năm đối với người tốt nghiệp trung học phổ thông. 

Trung học chuyên nghiệp: Cơ khí; Sửa chữa khai thác các thiết bị cơ khí; Sửa chữa Ô tô, xe máy; Điện dân dụng và công nghiệp; Điện tử, Tin học; Hệ thống điện; Hạch toán Kế toán; Hóa phân tích; Hóa vô cơ, Hóa hữu cơ; Điện tử viễn thông, Kỹ thuật may. Đào tạo kỹ thuật viên trình độ trung cấp, thời gian đào tạo 2 năm đối với ngưòi tốt nghiệp trung học phổ thông.và 3,5 năm đối với người tốt nghiệp trung học cơ sở. 

Công nhân kỹ thuật: Hàn, Tiện; Phay; Nguội chế tạo; Sửa chữa máy công cụ; Sửa chữa Ô tô, xe máy; Điện tử; Sửa chữa vận hành máy lạnh, Điện xí nghiệp và dân dụng, Gia công cơ khí; Cắt gọt kim loại; Điều khiển điện- điện tử; Kỹ thuật may; Sản xuất các chất vô cơ; Gia công chất dẻo từ Pôlime; Gia công chất dẻo từ Cao su; Kiểm tra và phân tích hóa. Đào tạo công nhân bậc 3/7 thời gian đào tạo 2 năm đối với người tốt nghiệp trung học phổ thông và 2,5 năm đối với người tốt nghiệp trung học cơ sở. 

Đào tạo tại chức: Các Ngành nhà trường đang đào tạo chính quy, thời gian đào tạo 3 năm cho những người tốt nghiệp tự trung học phổ thông và trung học chuyên nghiệp có 1 năm kinh nghiệm công tác trong các thành phần kinh tế. 

Đào tạo ngắn hạn: Các khóa đào tạo ngắn hạn được mở thường xuyên.

TRAINING FIELDS

College level: Machinery Processing; Industrial Equipment Maintenance; Automotive (Auto-Motonike); Electrical Engineering; Thermal Engineering; Electronics; Informatics; Mechanical Technical Teacher Training; Electronic-Electric Technical Teacher Training; IT Teacher Training; Information Technology; Business Administration; Internatonal Accounting; Inorganic Chemistry; Organic Chemistry; Analytic Chemistry; Garment Technology; Fashion Technology. The training lime is 3 years for students graduating from high schools. 

Secondary Technical level: Machinery Processing; Mechanical Equipment maintenance and operation; Automotive repairing; Industrial & Civiil Electricity; Electronics; Applicaton Informatics; Accountancy; Electric System; Thermal Engineering; Inorganic-Chemistry; Organic Chemistry; Analytic Chemistry; Telecommunication; Garment Technology. Training qualified Technicians in 2 years for high school graduates and in 3,5 years for those from secondary school. 

Technical workers level: Welding; Lathing; Milling; Machine tool manu¬facturing; Automotive repairing; Machine tool repairing; Refrigerator repairing and control; Electronics; Industrial & Civiil Electric repairing; Inorganic Chemistry; Organic Chemistry; Machinery Processing; Metal Processing; Electric Control; Automobile Driving; Garment; Heat treat¬ment; Pressing. Training 3/7 skilled-grade techni¬cal workers in 2 years for high school graduates and in 2,5 years for those from secondary school. 

In service training: Provide in service training at College level in such fields as full time training. The study time will be in 3 years for graduates from high school and vocational school with I year working experience. 

Short time training: Open regularly short time training courses.

KẾT QUẢ ĐÀO TẠO VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Nhà trường chú trọng hoạt động nghiên cứu khoa học, khuyến khích cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên tìm tòi, nghiên cứa khoa học phục vụ cho công tác quản lý, giảng dạy và học tập. Từ năm 2001 đến nay nhà trường đã thực hiện 5 đề tài cấp Bộ. Năm 2005 nhà trường có gần 20.000 học sinh, sinh viên đang theo học, dự kiến quy mô đào tạo của nhà trường sẽ tăng lên 25.000 người vào năm 2010. Hàng năm nhà trường cung cấp cho thị trường 6.000 đến 7.000 lao động kỹ thuật có chất lượng cao.

HỢP TÁC QUỐC TẾ

Nhà trường đã và đang triển khai 2 dự án quốc tế:  Dự án tăng cường khả năng đào tạo công nhân kỹ thuật: Chương trình hợp tác kỹ thuật do Chính phủ Nhật Bản tài trợ để phát triển đào tạo nghề cho 3 lĩnh vực Gia công cơ khí, Gia công kim loại tấm và Điều khiển điện. Hợp tác đào tạo du học tại chỗ trình độ cao đẳng: Chương trình hợp tác đào tạo với 2 trường Đại học Công nghệ của Australia về hai ngành công nghệ thông tin: Quản trị kinh doanh và Kế toán. 

TRAINING RESULTS AND SCIENCE RESEARCH

The College pays great attention to science research activities, encourage all working staff and students to do science research to assist and improve managing, teaching and studying. Since 2001, the College completed 5 themes at ministry level. In the school year of 2005. there are 20.000 students at the College: the number is expected to be up to 25.000 in 2010. Even year, the College supply 6.000 to 7000 weld-trained technicians for the labour market.

INTERNATIONAL COOPERATION

The College plan to expand international coopera¬tion in training, transferring technology and science research. Two international cooperative projects are under development: Project for strengthening training capability for technical workers: the technical cooperative pro-grain, sponsored by Japanese Government, aims to develop vocational training capability in 3 fields: machinery processing, metal processing and elec¬tric control. Overseas training cooperation at HIC: the interna-tonal cooperative program with Australian Universities of technology in information technology, business administration and accountancy