Trang chủ / Tin tức chung / Sản lượng thép thô thế giới năm 2019

Sản lượng thép thô thế giới năm 2019

TS NGUYỄN VĂN SƯA 30/04/2020

Theo Hiệp hội Thép thế giới, sản lượng thép thô của thế giới năm 2019 đạt 1.869,9 triệu tấn; tăng 3,4 % so với năm 2018. Tuy nhiên, sản lượng thép thô giảm ở tất cả các khu vực, trừ các nước Châu Á và Trung Đông.

World crude steel production in 2019

 TS NGUYỄN VĂN SƯA

Theo Hiệp hội Thép thế giới, sản lượng thép thô của thế giới năm 2019 đạt 1.869,9 triệu tấn; tăng 3,4 % so với năm 2018. Tuy nhiên, sản lượng thép thô giảm ở tất cả các khu vực, trừ các nước Châu Á và Trung Đông. Sản lượng thép thô của thế giới, của Trung Quốc và phần còn lại trong giai đoạn 2015 - 2019 được nêu trên hình 1.

Hình 1. Sản lượng thép thô thế giới 2015 - 2019

 Sản lượng thép thô của thế giới theo từng tháng của năm 2019 được trình bày trên hình 2

Hình 2. Sản lượng thép thô hàng tháng của năm 2019

Năm 2019, Châu Á đã sản xuất 1.341,6 triệu tấn thép thô; tăng 5,7 % so với năm 2018. Sản lượng thép thô của Trung Quốc năm 2019 đạt  996,3 triệu tấn; tăng 8,3 % so với năm 2018. Tỷ lệ sản lượng thép thô của Trung Quốc so với toàn cầu tăng từ 50,9 % trong năm 2018 lên 53,3 % vào năm 2019. Sản lượng thép thô của Ấn Độ năm 2019 là 111,2 triệu tấn, tăng 1,8 % vào năm 2018. Nhật Bản sản xuất 99,3 Triệu tấn  vào năm 2019; giảm 4,8 % so với năm 2018. Hàn Quốc sản xuất 71,4 triệu tấn  thép thô năm 2019, giảm 1,4 % so với năm trước. EU đã sản xuất 159,4 triệu tấn  thép thô năm 2019; giảm 4,9 % so với năm 2018. Đức sản xuất 39,7 triệu tấn thép thô năm 2019; giảm 6,5 % vào năm 2018. Ý sản xuất 23,2 triệu tấn vào năm 2019; giảm 5,2 % so với năm 2018. Pháp sản xuất 14,5 triệu tấn  thép thô; giảm 6,1 % so với năm Tây Ban Nha sản xuất 13,6 triệu tấn thép thô năm 2019; giảm 5,2 % so với năm 2018. Sản lượng thép thô ở Bắc Mỹ trong năm 2019 là 120,0 triệu tấn; thấp hơn 0,8 % so với năm Hoa Kỳ sản xuất 87,9 triệu tấn thép thô; tăng 1,5 % so với năm 2018. CIS sản xuất 100,4 triệu tấn trong năm 2019; giảm 0,5 %. Nga đã sản xuất 71,6 triệu tấn thép thô năm 2019; giảm 0,7 % so với năm 2018. Còn Ukraine sản xuất 20,8 triệu tấn thép thô năm 2019; giảm 1,2 % so với năm 2018. Trung Đông đã sản xuất 45,3 triệu tấn thép thô vào năm 2019; tăng 19,2 % so với năm 2018. Sản lượng thép thô của Nam Mỹ là 41,2 triệu tấn trong năm 2019; giảm 8,4 % so với năm 2018. Brazil sản xuất 32,2 triệu tấn trong năm 2019; giảm 9,0 % so với năm 2018. Sản lượng thép thô của Thổ Nhĩ Kỳ năm 2019 là 33,7 triệu tấn; giảm 9,6 % so với năm 2018. Châu Phi sản xuất được 17,0 triệu tấn trong năm 2019; giảm 2,3 % so với năm 2018. Châu Đại Dương sản xuất 6,1 triệu tấn, giảm 2,9 % so với năm 2018. Sản lượng thép thô năm 2019 theo các khu vực được biểu diễn trên hình 3.

Hình 3. Sản lượng thép thô năm 2019 theo khu vực

Tốc độ tăng trưởng trong sản xuất thép thô hàng năm của thế giới, Trung Quốc và phần còn lại trong giai đoạn (2015 − 2019) được biểu diễn trên hình 4. 

Hình 4. Tốc độ tăng trưởng sản lượng thép thô (2015 − 2019)

 Sản lượng thép thô của các nước sản xuất nhiều thép theo tỷ lệ năm 2018 và 2019 được trình bày trên hình 5.

Hình 5. Sản lượng thép thô của các nước theo tỷ lệ

Việt Nam năm 2019 sản xuất được 17,7 triệu tấn thép thô (phôi thép). Như vậy, Việt Nam đã vượt Pháp (14,5 triệu tấn) và đứng thứ 15 trên thế giới (hình 6). 

Hình 6. Sản lượng thép thô 2019 của tốp 15 nước