Trang chủ / Tin tức chung / Sản lượng thép thô thế giới năm 2018

Sản lượng thép thô thế giới năm 2018

TS NGUYỄN VĂN SƯA 16/04/2019

Theo Hiệp hội Thép thế giới, sản lượng thép thô của thế giới năm 2018 đạt 1.808,6 triệu tấn, tăng 4,6 % so với năm 2017. Sản lượng thép thô tăng ở tất cả các khu vực, trừ các nước EU giảm 0,3 %.

World crude steel production in 2018

TS NGUYỄN VĂN SƯA 
Hiệp hội Thép Việt Nam

Theo Hiệp hội Thép thế giới, sản lượng thép thô của thế giới năm 2018 đạt 1.808,6 triệu tấn, tăng 4,6 % so với năm 2017. Sản lượng thép thô tăng ở tất cả các khu vực, trừ các nước EU giảm 0,3 %. Sản lượng thép thô của thế giới, của Trung Quốc và phần còn lại trong giai đoạn 2011 - 2018 được nêu trên hình 1. 

Hình 1. Sản lượng thép thô thế giới
Hình 1. Sản lượng thép thô thế giới

Sản lượng thép thô của thế giới theo từng tháng được trình bày trên hình 2. Sản lượng thép thô của Châu Á năm 2018 đạt 1.271,1,5 triệu tấn; tăng 5,6 % so với năm 2017. Lớn nhất là Trung Quốc: 928,3 triệu tấn; chiếm 51,3 % tổng sản lượng thép thô của thế giới và tăng 6,6 % so với năm trước. Sản lượng thép thô của Ấn Độ năm 2017 đạt 106,5 triệu tấn; tăng 4,9 % so với năm 2017. Năm 2018 Nhật Bản sản xuất 104,3 triệu tấn; giảm 0,3 % so với năm 2017. Còn Hàn Quốc năm 2018 sản xuất được 72,5 triệu tấn thép thô; tăng 2,0 % so với năm trước. 

Hình 2. Sản lượng thép thô hàng tháng của năm 2018
Hình 2. Sản lượng thép thô hàng tháng của năm 2018

Năm 2018 các nước trong Liên minh Châu Âu sản xuất được 168,1 triệu tấn thép thô, giảm 0,3 % so với năm 2017. Nước sản xuất nhiều thép thô nhất trong EU là Đức với sản lượng 42,4 triệu tấn, tăng 2 % so với 2017. Tiếp theo là Italia: 24,5 triệu tấn; tăng 1,7 % so với năm 2017. Sản lượng năm 2018 của Pháp đạt 15,4 triệu tấn; giảm 0,7 % so với năm trước. Tây Ban Nha đạt 14,3 triệu tấn, giảm 0,1 % so với năm 2017. Khu vực Bắc Mỹ năm 2018 sản xuất được 120,5 triệu tấn thép thô; tăng 4,1 % so với năm trước. Sản lượng của Hoa Kỳ đạt 86,7 triệu tấn; tăng 6,2 % so với năm 2017. Hiệp hội Thép thế giới ước sản lượng thép thô của các nước CIS năm 2018 đạt 101,3 triệu tấn; tăng 0,3 % so với năm 2017. Nga sản xuất được 71,7 triệu tấn; tăng 0,3 % so với năm trước. Còn Ucraina tiếp tục giảm 1,1 % so với năm 2017 và đạt 21,1 triệu tấn. Khu vực Nam Mỹ năm 2018 sản xuất được 44,3 triệu tấn thép thô; tăng 1,3 % so với năm Trong đó Brazil có sản lượng 2018 đạt 34,7 triệu tấn; tăng 1,1 % so với năm 2017. Khu vực Trung Đông năm 2018 đạt sản lượng 38,5 triệu tấn thép thô; tăng 11,7 % so với năm trước. Thổ Nhĩ Kỳ đạt sản lượng 37,3 triệu tấn; giảm 0,6 % so với năm 2017. Châu Phi năm 2018 sản xuất được 14,5 triệu tấn thép thô; giảm 3,4 % so với năm 2017. Năm 2018 Châu Đại dượng sản xuất được 6,3 triệu tấn thép thô; tăng 5 % so với năm 2017. Sản lượng thép thô năm 2018 theo các khu vực được biểu diễn trên hình 3.

Hình 3. Sản lượng thép thô năm 2018 theo khu vực
Hình 3. Sản lượng thép thô năm 2018 theo khu vực

Tốc độ tăng trưởng trong sản xuất thép thô hàng năm của thế giới, Trung Quốc và phần còn lại trong giai đoạn 2011 - 2018 được biểu diễn trên hình 4. 

Hình 4. Tốc độ tăng trưởng sản lượng thép thô
Hình 4. Tốc độ tăng trưởng sản lượng thép thô

Sản lượng thép thô của các nước sản xuất nhiều thép theo tỷ lệ năm 2017 và 2018 được trình bầy trên hình 5. 

Hình 5. Sản lượng thép thô của các nước theo tỷ lệ
Hình 5. Sản lượng thép thô của các nước theo tỷ lệ

Việt Nam năm 2018 sản xuất được 15,1 triệu tấn thép thô (phôi thép). Như vậy, Việt Nam đã vượt Tây Ban Nha (14,3 triệu tấn) và đứng thứ 16 trên thế giới (hình 6). 

Hình 6. Sản lượng thép thô năm 2018 của tốp 16 nước
Hình 6. Sản lượng thép thô năm 2018 của tốp 16 nước