CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐIỀU LỆ
HIỆP HỘI THÉP VIỆT NAM
(Ban hành kèm theo Quyết định số 89 /2005/QĐ-BNV
ngày 26 tháng 8 năm 2005 của Bộ Nội vụ )
––––––––––––––––––––––

Chương I
TÊN GỌI – MỤC ĐÍCH – PHẠM VI HOẠT ĐỘNG

 

Điều 1. Tên gọi
Hiệp hội lấy tên là: Hiệp hội Thép Việt Nam
Tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh: Vietnam Steel Association
Tên viết tắt là: VSA
Tên gọi của Hiệp hội và tên giao dịch quốc tế có giá trị pháp lý như nhau đối với Hiệp Hội khi chúng được sử dụng.

Điều 2. Mục đích, tôn chỉ
Hiệp hội Thép Việt Nam là tổ chức tự nguyện của các doanh nghiệp sản xuất, gia công, kinh doanh các sản phẩm sắt thép và nguyên vật liệu có liên quan ở Việt Nam. Hiệp hội Thép được thành lập với mục tiêu là thúc đẩy hợp tác giữa các thành viên Hiệp hội trong việc xây dựng ngành công nghiệp thép phát triển ổn định và cùng có lợi.

Điều 3. Phạm vi hoạt động của Hiệp hội Thép
Hiệp hội Thép là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận hoạt động trên nguyên tắc tự nguyện, bình đẳng, cùng có lợi và tuân thủ luật pháp của Nhà nước Việt Nam.
Hiệp hội hoạt động trong phạm vi cả nước, theo pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và theo Điều lệ này.

Điều 4. Địa vị pháp lý của Hiệp hội Thép
Hiệp hội có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng
Trụ sở giao dịch chính của Hiệp hội Thép đặt tại: 91 Láng Hạ – Hà Nội
Điện thoại: 84.4.5146230- 84.4.5144056- 84.4.5145697
Fax: 84.4.5145113
E-mail: hiephoithepvn@hn.vnn.vn
Hiệp hội Thép có thể mở chi nhánh, văn phòng đại diện ở trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật.

Chương II
NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA HIỆP HỘI

Điều 5. Nhiệm vụ của Hiệp hội Thép
1. Ổn định và thúc đẩy phát triển thị trường thép nội địa.
2. Thúc đẩy xuất khẩu sản phẩm thép và tìm kiếm, mở rộng thị trường xuất khẩu.
3. Tổ chức và cung cấp thông tin về công nghiệp thép ở trong và ngoài nước cho các hội viên của Hiệp Hội thông qua các hình thức trao đổi thông tin, hội thảo, toạ đàm, tổng kết và phổ biến kinh nghiệm, tham quan khảo sát và các hình thức trao đổi thông tin thích hợp khác theo quyết định của Hiệp hội Thép.
4. Phát biểu và kiến nghị với các cơ quan quản lý nhà nước về chính sách, pháp luật, xây dựng tiêu chuẩn về sản phẩm thép và nguyên liệu phục vụ ngành thép và các vấn đề khác có liên quan đến công nghiệp thép.
5. Trợ giúp kỹ thuật cho các thành viên của Hiệp hội.
6. Bảo vệ lợi ích hợp pháp của các hội viên.
7. Quan hệ và tham gia các tổ chức, Hiệp hội sản xuất, gia công thép của khu vực và thế giới theo quy định của pháp luật.

Điều 6. Quyền hạn của Hiệp hội Thép
1. Đại diện cho hội viên bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên.
2. Đại diện cho hội viên tham gia các cuộc họp, hội nghị, hội thảo có liên quan do các cơ quan Nhà nước tổ chức khi có yêu cầu.
3. Thành lập và giải thể các tổ chức của Hiệp hội theo quy định của pháp luật.
4. Hòa giải tranh chấp giữa các hội viên của Hiệp hội.
5. Khen thưởng các hội viên có thành tích trong thực hiện Điều lệ của Hiệp hội.

Chương III
HỘI VIÊN

Điều 7. Điều kiện trở thành hội viên
1. Hội viên chính thức của Hiệp hội: Các tổ chức kinh tế sản xuất, gia công chế biến, kinh doanh thép của Việt Nam tán thành Điều lệ Hiệp hội, tự nguyện xin gia nhập và nộp lệ phí gia nhập đều được xét để gia nhập Hiệp hội.
2. Hội viên liên kết: Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài bao gồm doanh nghiệp liên doanh và doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài sản xuất, gia công chế biến, kinh doanh sản phẩm thép có thể tham gia Hiệp hội Thép với tư cách là hội viên liên kết.
3. Hội viên danh dự của Hiệp hội gồm đại diện các cơ quan quản lý Nhà nước về ngành thép, các nhà khoa học thuộc một số ngành, lĩnh vực có liên quan tán thành Điều lệ và có nguyện vọng tham gia Hiệp hội, được Ban Chấp hành Hiệp hội nhất trí mời làm Hội viên danh dự của Hiệp hội.
4. Các thành viên Ban vận động thành lập Hiệp hội được Đại hội thành lập Hiệp hội công nhận là hội viên sáng lập của Hiệp hội.
5. Các doanh nghiệp, tổ chức có đủ điều kiện ghi ở khoản 1 Điều 7 muốn gia nhập Hiệp hội cần làm đơn (theo mẫu quy định). Việc kết nạp hội viên mới do Ban Chấp hành Hiệp hội quyết định. Các tổ chức và cá nhân đó chính thức trở thành hội viên sau khi đóng lệ phí gia nhập và nhận được Giấy chứng nhận hội viên của Hiệp hội.

Điều 8. Quyền hạn của Hội viên
Hội viên Hiệp hội có những quyền lợi sau:
1. Được quyền biểu quyết các vấn đề quan trọng của Hiệp hội, được quyền bầu cử và ứng cử vào Hội đồng Hiệp hội.
2. Được Hiệp hội bảo vệ và giúp đỡ khi cần thiết.
3. Cử đại diện tham dự Đại hội hội viên hàng năm và đại diện tham gia vào Hội đồng Hiệp hội.
4. Được cung cấp thông tin về tình hình sản xuất – kinh doanh thép, thông tin về thị trường, khoa học – kỹ thuật và các thông tin có liên quan khác.
5. Được khen thưởng và trao giải khi có những đóng góp tích cực cho Hiệp hội.
6. Các quyền lợi khác.
7. Hội viên liên kết, hội viên danh dự được hưởng các quyền như hội viên chính thức trừ các quyền ứng cử, bầu cử và biểu quyết.

Điều 9. Nghĩa vụ của hội viên
Hội viên Hiệp hội có những nghĩa vụ sau:
1. Chấp hành nghiêm chỉnh Điều lệ của Hiệp hội, Nghị quyết của Đại hội hội viên và quyết định của Hội đồng Hiệp hội.
2. Đoàn kết, hợp tác với các Hội viên khác để cùng nhau góp phần xây dựng Hiệp hội ngày càng vững mạnh.
3. Đóng lệ phí Hiệp hội thường niên đúng hạn và đầy đủ.
4. Cung cấp thông tin theo Quy chế do Hiệp hội quy định.
5. Tích cực tham gia những hoạt động phối hợp của Hiệp hội, đề xuất những kiến nghị đối với các hoạt động chung của Hiệp hội.
6. Các nghĩa vụ khác khi được Hiệp hội giao.

Điều10. Chấm dứt tư cách hội viên
Tư cách hội viên Hiệp hội sẽ không còn giá trị nếu xảy ra một trong những trường hợp sau:
1. Doanh nghiệp tự ngừng hoạt động, bị đình chỉ hoạt động, bị giải thể hoặc bị tuyên bố phá sản.
2. Theo quyết định của Hội đồng Hiệp hội với sự nhất trí của 2/3 thành viên khi Hội viên vi phạm một trong các điều sau:
a) Hoạt động trái với quy định của pháp luật Việt Nam;
b) Hoạt động trái với mục đích của Hiệp hội, gây tổn hại đến uy tín của Hiệp hội;
c) Không thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ của hội viên, không thực hiện đúng hoặc vi phạm nghiêm trọng những quy định hoặc nghị quyết của Hiệp hội.
3. Tự nguyện xin thôi không tham gia Hiệp hội.