VSC TỔNG CÔNG TY THÉP VIỆT NAM

Tổng Công ty Thép Việt Nam (VSC) được thành lập theo Quyết định sô .255/TTg ngày 29 tháng 4 năm 1995 của Thủ tướng Chính phủ, là doanh nghiệp sản xuất thép lớn nhất ở Việt Nam.