RITM VIỆN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ

Tiền thân là Viện nghiên cứu các phương pháp công nghệ mới được thành lập năm 1970 . Năm 1979 sáp nhập thêm Phân viện máy nâng vận chuyển và xếp dỡ (M74) và đổi tên thành Viện nghiên cứu công nghệ gia công cơ khí, hiện nay là Viện nghiên cứu Công nghệ.