VIỆN LUYỆN KIM ĐEN

Viện Luyện kim đen mà tiền thân là Phân viện Luyện kim Thái Nguyên được thành lập ngày 08/11/1972 theo Quyết định sô 5CL/CB của Bô trưởng Bộ Cơ khí và Luyện kim.