IMS VIỆN KHOA HỌC VẬT LIỆU

Viện Khoa học Vật liệu (IMS) thuộc Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VAST) được thành lập năm 1993 theo Quyết định số 24/CP ngày 22 tháng 5 năm 1993 của Chính phủ và Quyết định số 03/KHCNỌG-QĐ ngày 11 tháng 6 năm 1993 của Trung tâm Khoa học tự nhiên và Công nghệ Quốc gia.