Ảnh hưởng của Nb và Ti đến quá trình kết tinh lại khi ủ thép C siêu thấp

Ảnh hưởng của Nb và Ti đến quá trình kết tinh lại khi ủ thép C siêu thấp

Trong bài báo này, thép các bon siêu thấp (ULC) được cán nguội và ủ kết tinh lại ở nhiệt độ 600, 700 và 800 oC với thời gian ủ khác nhau để xem xét ảnh hưởng của Nb và Ti đến tổ chức tế vi và độ cứng tế vi…