Ứng dụng trí tuệ nhân tạo

The application orientations of artificial intelligence in Vietnam NGUYỄN ĐỨC KHIỂN Trí tuệ nhân tạo (AI) được coi là công nghệ chủ chốt cửa cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0. Các doanh nghiệp công nghệ trong nước đã và đang đẩy mạnh đầu tư để ứng dụng AI phục vụ phát triển kinh tế – […]

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo

How to apply Artificial Intelligence in Vietnam  PGS TS NGUYỄN ĐỨC KHIỂN Nguyên giám đốc Sở KHCNMT Hà Nội Trí tuệ nhân tạo (AI – Artificial Intelligence) được coi là công nghệ chủ chốt của công nghiệp 4.0. Các doanh nghiệp công nghệ trong nước đã, đang đẩy mạnh đầu tư để đưa ra các […]