Sản lượng thép thô thế giới năm 2017

Sản lượng thép thô thế giới năm 2017

World crude steel production in 2017 TS NGUYỄN VĂN SƯA Hiệp hội Thép Việt Nam  Theo Hiệp hội Thép thế giới, sản lượng thép thô của thế giới năm 2017 đạt 1.691,2 triệu tấn, tăng 5,3 % so với năm 2016. Sản lượng thép thô tăng ở tất cả các khu vực, trừ các nước […]