Tạo đột phá trong tăng trưởng và phát triển

To create breakthroughs in growth and development PGS TS NGUYỄN ĐỨC KHIỂN Nguyên Giám đốc Sở KHCNMT Hà Nội Năm qua, nhờ có sự lãnh đạo của đảng, điều hành của chính phủ, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đất nước ta đã có được một năm hết sức đặc biệt, với […]