Một số kết quả nghiên cứu quá trình oxy hóa kim loại đồng ở nhiệt độ nung thấp

Một số kết quả nghiên cứu quá trình oxy hóa kim loại đồng ở nhiệt độ nung thấp

Bài báo trình bày về kết quả nghiên cứu quá trình oxy hóa đồng kim loại có sử dụng tác nhân ion Cl- làm chất hoạt hóa bề mặt bằng cách nung ở nhiệt độ thấp dưới 300 0C với mục đích tạo ra oxyt đồng…