Nghiên cứu, sản xuất và ứng dụng thép ở Việt Nam

Nghiên cứu, sản xuất và ứng dụng thép ở Việt Nam

Reseach, production and use of steels in Vietnam 1) Báo cáo tại Hội thảo KH thuộc Chương trình KC-02/16-20 “Nghiên cứu, ứng dụng và phát triển công nghệ vật liệu mới”  PHẠM CHÍ CƯỜNG Chủ tịch Hội KHKT Đúc-Luyện kim VN I. TÌNH HÌNH CHUNG VỀ NGHIÊN CỨU VÀ SẢN XUẤT THÉP Ở VIỆT NAM […]