Ứng dụng kim loại đất hiếm (KLĐH) trong luyện thép

Ứng dụng kim loại đất hiếm (KLĐH) trong luyện thép

  Bài báo này đưa ra các ví dụ về việc ứng dụng thực tế KLĐH trong luyện thép. Nước ta có trữ lượng lớn về KLĐH và chắc chắn rằng nguồn tài nguyên này sẽ góp phần tích cực vào công nghệ tinh luyện thép ngoài lò để nâng cao chất lượng thép.