Sản xuất sắt hoàn nguyên trực tiếp năm 2016

Sản xuất sắt hoàn nguyên trực tiếp năm 2016

Theo thống kê của Midrex Technologies, Inc., sản lượng sắt hoàn nguyên trực tiếp (Direct Reduced Iron – DRI) năm 2016 của thế giới là 72,8  triệu  tấn;  tăng  ít  chút  so  với  năm  2015 (72,64 triệu tấn).