Ảnh hưởng của hàm  lượng Zn và Ni đến kích thước và từ tính của các hạt nano Ferit Zn1-xNixFe2O4

Ảnh hưởng của hàm  lượng Zn và Ni đến kích thước và từ tính của các hạt nano Ferit Zn1-xNixFe2O4

Nghiên cứu này xem  xét ảnh hưởng của thông  số thành phần x (0 < x < 1) với x = 0,20; 0,36; 0,60; 0,80 và 0,90 đến từ tính của hệ ferit Zn1-xNixFe2O4  được chế tạo bằng  phương pháp đồng kết tủa.