Điều chế dung dịch điện phân thiếc

Điều chế dung dịch điện phân thiếc

Nghiên cứu này giới thiệu các phương pháp chính để điều chế dung dịch SnSO4 sau đó lựa chọn và nghiên cứu trên mô hình trong phòng thí nghiệm, làm cơ sở áp dụng trong quy mô công nghiệp. Preparation of electrolyte solution for tin Nguyễn Kim Thiết, Phạm Kim Đĩnh, Đinh Tiến Thịnh Trường […]