Đề nghị tăng thuế xuất khoáng sản

Đề nghị tăng thuế xuất khoáng sản

    Thẩm tra của ủy ban Tài chính-Ngân sách (TCNS) của Quốc hội cho rằng cần xem xét, nâng hợp lý thuế suất đối với một số tài nguyên lên cao hơn mức thuế suất thể hiện trong Tờ trình của chính phủ.