Ảnh hưởng của chất phụ gia tới quá trình điện phân thiếc

Ảnh hưởng của chất phụ gia tới quá trình điện phân thiếc

Mục đích của nghiên cứu này là tìm các giải pháp kéo dài chu kỳ  rửa bùn anốt,  thậm chí để không phải rửa bùn anốt nửa chừng trong một chu kỳ anốt, tức là  tăng được chu kỳ  rửa bùn anốt dài bằng hoặc lâu hơn giá trị của một chu kỳ anốt. Influence […]