Kiểm điểm công tác của BCH Hội KHKT Đúc- Luyện kim Việt Nam nhiệm kỳ VI (2013 – 2018)

VI term’s Committee report of VFMSTA (2013-2018)  BAN CHẤP HÀNH Ban chấp hành Hội KHKT Đúc – Luyện kim Việt Nam nhiệm kỳ VI có 55 ủy viên, Ban Thường vụ hội có 11 ủy viên. Trong nhiệm kỳ VI, hoạt động của BCH và Ban Thường vụ vẫn duy trì đều đặn, hàng năm […]

Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ VI (2013 – 2018) và phương hướng nhiệm kỳ VII của Hội KHKT Đúc – Luyện kim Việt Nam

Report of the Congress of the VFMSTA: VI term’s activities (2008-2013) and VII term’s plan  HỘI KHKT ĐÚC – LUYỆN KIM VIỆT NAM Hội KHKT Đúc – Luyện kim Việt Nam được thành lập ngày 5/4/1966, là một trong những Hội KHKT được thành lập đầu tiên ở Việt Nam. Tính tới nay hội đã […]