ĐIU L

HỘI KHOA HỌC KỸ THUẬT

ĐÚC – LUYỆN KIM VIỆT NAM

(ban hành theo Quyết định số 57/2003/QĐ-BNV

ngày 17/9/2003 của Bộ Nội Vụ, đã đăng trên

Công báo số 157, ngày 25/09/2003)

–***–

Hà Nội, tháng 9 năm 2003

ĐIỀU LỆ

HỘI KHOA HỌC KỸ THUẬT ĐÚC – LUYỆN KIM VIỆT NAM

CHƯƠNG I – TÔN CHỈ, MỤC ĐÍCH

Điều 1. – Hội Khoa học kỹ thuật Đúc – Luyện kim Việt Nam là tổ chức xã hội – nghề nghiệp tự nguyện của công dân và tổ chức Việt Nam hoạt động về khoa học – kỹ thuật trong ngành đúc, luyện kim, nhiệt luyện, xử lý bề mặt, cán kéo ép kim loại, vv…Hội tự nguyện là thành viên của Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam.

Điều 2. – Mục đích của Hội là tập hợp đoàn kết; giúp đỡ nhau nâng cao trình độ khoa học – kỹ thuật và nghiệp vụ chuyên môn, tuyên truyền phổ biến các kiến thức, tư vấn phản biện và giám định xã hội chuyên ngành nhằm phát triển ngành để phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Điều 3. – Hội hoạt động trong phạm vi cả nước; tuân thủ pháp luật Nhà nước. Hội có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng tại Ngân hàng. Hội có tạp chí riêng, hoạt động theo quy định của pháp luật. Trụ sở của Hội đóng tại Hà Nội.

CHƯƠNG II – NHIỆM VỤ

Điều 4.- Hội có các nhiệm vụ chính sau đây:

  1. Tập hợp, đoàn kết những người hoạt động khoa học – kỹ thuật trong ngành đúc, luyện kim, nhiệt luyện, xử lý bề mặt, cán kéo kim loại v.v…
  2. Giúp đỡ, hỗ trợ nhau nâng cao trình độ chuyên môn, cổ vũ các hoạt động sáng tạo, khuyến khích ứng dụng và đưa các tiến bộ khoa học – kỹ thuật vào sản xuất và đời sống
  3. Tuyên truyền, phố biên các kiến thức về chuyên môn.
  4. Tư vấn phản biện và giám định xã hội về khoa học – kỹ thuật và kinh tế – xã hội của ngành. Kiến nghị những biện pháp khoa học – kỹ thuật và kinh tế – xã hội để phát triển ngành.
  5. Tiến hành các hoạt động kinh tế – kỹ thuật theo pháp luật hiện hành.
  6. Hợp tác quốc tể với cá Hội chuyên ngành các nước và các tổ chức quốc tế tương ứng theo quy định của pháp luật.