CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐIỀU LỆ
HIỆP HỘI THÉP VIỆT NAM
(Ban hành kèm theo Quyết định số 89 /2005/QĐ-BNV
ngày 26 tháng 8 năm 2005 của Bộ Nội vụ )
––––––––––––––––––––––

Chương I
TÊN GỌI – MỤC ĐÍCH – PHẠM VI HOẠT ĐỘNG

 

Điều 1. Tên gọi
Hiệp hội lấy tên là: Hiệp hội Thép Việt Nam
Tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh: Vietnam Steel Association
Tên viết tắt là: VSA
Tên gọi của Hiệp hội và tên giao dịch quốc tế có giá trị pháp lý như nhau đối với Hiệp Hội khi chúng được sử dụng.

Điều 2. Mục đích, tôn chỉ
Hiệp hội Thép Việt Nam là tổ chức tự nguyện của các doanh nghiệp sản xuất, gia công, kinh doanh các sản phẩm sắt thép và nguyên vật liệu có liên quan ở Việt Nam. Hiệp hội Thép được thành lập với mục tiêu là thúc đẩy hợp tác giữa các thành viên Hiệp hội trong việc xây dựng ngành công nghiệp thép phát triển ổn định và cùng có lợi.

Điều 3. Phạm vi hoạt động của Hiệp hội Thép
Hiệp hội Thép là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận hoạt động trên nguyên tắc tự nguyện, bình đẳng, cùng có lợi và tuân thủ luật pháp của Nhà nước Việt Nam.
Hiệp hội hoạt động trong phạm vi cả nước, theo pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và theo Điều lệ này.

Điều 4. Địa vị pháp lý của Hiệp hội Thép
Hiệp hội có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng
Trụ sở giao dịch chính của Hiệp hội Thép đặt tại: 91 Láng Hạ – Hà Nội
Điện thoại: 84.4.5146230- 84.4.5144056- 84.4.5145697
Fax: 84.4.5145113
E-mail: hiephoithepvn@hn.vnn.vn
Hiệp hội Thép có thể mở chi nhánh, văn phòng đại diện ở trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật.