Vietnam steel industry in the first 9 months of 2018

HIỆP HỘI THÉP VIỆT NAM

1. TÌNH HÌNH KINH TẾ VĨ MÔ

Tăng trưởng GDP Quý III năm 2018 đạt 6,88% so với cùng kỳ năm trước (Quý I là 7,45 % và Quý II là 6,73 %). Chín tháng đầu năm 2018 GDP tăng 6,98 % so với cùng kỳ năm trước. Đây là mức tăng cao nhất của 9 tháng đầu năm kể từ năm 2011 đến nay. Trong đó:

– Công nghiệp và xây dựng: 8,89 %

– Công nghiệp chế biến, chế tạo: 12,65 %

– Xây dựng: 8,46 %

Đó là các nhân tố tác động tích cực đối với ngành  công  nghiệp  thép  nước  ta.  Cuộc  chiến tranh thương mại Mỹ – Trung chưa có ảnh hưởng nhiều đến ngành thép thế giới cũng như Việt Nam. Tuy nhiên, chúng ta phải tiếp tục theo dõi để tránh những hậu quả tiêu cực có thể.

2. THỊ TRƯỜNG NGUYÊN LIỆU THẾ GIỚI

Giá của các loại nguyên liệu, bán thành phẩm và thành phẩm thép trên thị trường thế giới trong 9 tháng đầu năm 2018 thay đổi liên tục và ở mức cao (xem hình 1). Vì phải nhập khẩu phần lớn nguyên  liệu  từ nước ngoài  nên  giá  thành  sản phẩm thép của nước ta chịu ảnh hưởng rất nhiều vào thị trường thế giới.

Hình 1. Diễn biến giá nguyên liệu sản xuất thép

Hình 1. Diễn biến giá nguyên liệu sản xuất thép

3. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH Sản xuất và tiêu thụ thép thô

Sản xuất thép thô (bao gồm cả billet, bloom và slab) tháng 9 đạt 1.264.536 tấn, tăng 23 % so với tháng 8. Tính chung, cả 9 tháng đầu năm 2018, sản lượng thép thô đạt 10.201.503 tấn, tăng 78 % so với cùng kỳ 2017 và tiêu thụ đạt 9.933.648 tấn, gấp 2 lần cùng kỳ năm trước (từ tháng 6/2018 lò cao số 2 của Formosa đi vào sản xuất).

Sản xuất và tiêu thụ thép xây dựng

Tháng 9 năm 2018, các thành viên của Hiệp hội Thép Việt Nam sản xuất được 832.545 tấn thép xây dựng; giảm 5,36 % so với tháng trước và giảm nhẹ so với cùng kỳ năm 2017. Tính cả 9 tháng đầu năm 2018, sản lượng thép xây dựng đạt 7.391.278 tấn; tăng 8,6 % so với cùng kỳ năm 2017.

Về tiêu thụ, tháng 9/2018 các thành viên thuộc Hiệp hội Thép Việt Nam tiêu thụ được 805.015 tấn thép xây dựng; giảm 2,76 % so với tháng trước và tăng 8,7 % so với tháng 9/2017. Tính cả 9 tháng đầu năm nay, lượng thép xây dựng tiêu thụ được 7.393.407 tấn, tăng 10 % so với cùng kỳ năm trước.

Sản lượng thép xây dựng 9 tháng đầu năm 2018 so với cùng kỳ các năm 2015, 2016 và 2017 được trình bày trên hình 2.

Hình 2. Sản lượng (tấn) thép xây dựng 9 tháng đầu năm 2018

Hình 2. Sản lượng (tấn) thép xây dựng 9 tháng đầu năm 2018

Tiêu thụ thép xây dựng 9 tháng đầu năm 2018 và so sánh với cùng kỳ 2015, 2016 và 2017 được trình bày trên hình 3.

Hình 3: Tiêu thụ (tấn) thép xây dựng 9 tháng đầu năm 2018

Hình 3: Tiêu thụ (tấn) thép xây dựng 9 tháng đầu năm 2018

Sản xuất và tiêu thụ thép cuộn cán nóng (HRC) Tháng 9/2018 sản xuất được 305.920 tấn thép cuộn cán nóng; giảm 1,6 % so với tháng trước và tăng 65,6 % so với cùng kỳ năm 2017. Về bán hàng tháng 9 được 312.110 tấn; giảm 8,85 % so với tháng 8/2018 nhưng tăng 79,5 % so với cùng kỳ 2017.

Tính cả 9 tháng đầu năm, sản xuất thép cuộn cán nóng đạt 2.393.973 tấn; tăng 202,7 % so với cùng kỳ 2017 và bán hàng đạt 2.419.372 tấn, gấp 3 lần cùng kỳ năm trước. Lượng thép cuộn cán nóng sản xuất đã giúp chúng ta giảm nhập khẩu vì trước đây chúng ta phải nhập khẩu 100 % loại sản phẩm này.

Sản  xuất  và  tiêu  thụ  thép  cuộn  cán  nguội (CRC)

Tháng 9/2018 sản lượng thép cuộn cán nguội đạt 320.086 tấn; tăng 2,9 % so với tháng trước và giảm 2,5 % so với tháng 9/2017. Chín tháng đầu năm 2018 sản xuất thép cuộn cán nguội đạt 2.937.699 tấn; tăng 2,5 % so với  cùng kỳ năm 2017.

Về bán hàng, lượng thép cuộn  cán nguội tiêu thụ  tháng 9/2018 đạt 178.159 tấn; giảm 1,2 % so với  tháng  trước  và  tăng  5,9  %  so  với  tháng 9/2017. Chín tháng đầu năm 2018 bán hàng đạt 1.713.038 tấn; tăng 17,3 % so với cùng kỳ  năm trước (chưa kể thép cuộn cán nguội của Tập đoàn Hoa Sen và Tôn Đông Á được dùng trong nội bộ để sản xuất tôn mạ và tôn màu khoảng 1 triệu tấn).

Sản xuất và tiêu thụ ống thép hàn

Sản  lượng  thép  ống  hàn  tháng  9/2018  đạt 192.458 tấn; giảm 8,4 % so với tháng trước và tăng 12,5 % so với tháng 9/2017. Tính cả 9 tháng đầu  năm 2018 của các thành viên Hiệp hội Thép Việt Nam đạt 1.787.950 tấn, tăng 10 % so với cùng kỳ năm 2017.

Về bán hàng ống thép hàn  của các thành viên Hiệp hội Thép Việt Nam tháng 9/2018 đạt 195.115 tấn; giảm 7,3 % so với tháng trước và tăng 17,8 % so với tháng 9/2017. Cả 9 tháng đầu năm 2018 bán hàng đạt 1.776.752 tấn; tăng 10,3 % so với cùng kỳ năm 2017. Trong đó xuất khẩu đạt 256.258 tấn; tăng tới 30,7 % so với cùng kỳ năm trước.

Sản xuất và tiêu thụ tôn mạ và tôn màu

Sản  lượng tôn mạ và tôn  màu  trong  tháng 9/2018 đạt 340.981 tấn; giảm 7,3 % so với tháng trước và giảm 12,4 % so với tháng 9/2017. Cả 9 tháng đầu năm 2018 sản xuất đạt 3.327.523 tấn; giảm nhẹ 0,2 % so với cùng kỳ năm 2017.

Về bán hàng, tổng lượng tôn mạ và tôn màu bán được trong tháng 9/2018 đạt 313.584 tấn; giảm 5 % so với tháng trước và giảm 6,9 % so với tháng 9/2017. Cả 9 tháng đầu năm 2018 các đơn vị thành viên Hiệp hội Thép Việt Nam bán được 2.848.952 tấn; tăng 10,4 % so với cùng kỳ năm 2017.

Tổng hợp các loại sản phẩm thép

Tổng các loại sản phẩm thép sản xuất của 9 tháng đầu năm 2018 đạt 17.645.918 tấn; tăng 14,4 % so với cùng kỳ  năm 2017. Về bán hàng trong 9 tháng của tất cả các loại sản phẩm thép đạt 15.948.879 tấn; tăng 23,4 % so với cùng kỳ năm 2017 (xem bảng 1).

Bảng 1. Sản xuất và tiêu thụ  thép trong 9 tháng đầu  năm 2018

Đơn vị tính: Tấn

 Ngành hàng  9 tháng đầu 2018 So với cùng kỳ năm 2017 (%)
Sản xuất Tiêu thụ Sản xuất Tiêu thụ
Thép xây dựng 7.391.278 7.393.407 108,6 110,0
Thép HRC 2.393.973 2.419.372 302,8 440,6
Thép CRC 2.937.699 1.713.038 102,5 117,3
Thép ống hàn 1.595.445 1.574.110 98,2 97,7
Tôn mạ và màu 3.327.523 2.848.952 99,8 110,4
Tổng 17.645.918 15.948.879 114.4 123,4

Sự tăng trưởng cao ở cả khâu sản xuất và bán hàng chủ yếu do sự đóng góp của thép cuộn cán nóng, loại sản phẩm mà trước tháng 6/2017 chúng ta chưa sản xuất được.

3. XUẤT NHẬP KHẨU Nhập khẩu

Số lượng nhập khẩu 8 tháng đầu năm 2018 của ngành thép đạt 10,53 triệu tấn (bao gồm cả thép phế, phôi thép và các loại sản phẩm thép); giảm 16,5 % so với cùng kỳ năm trước. Về kim ngạch đạt 8,23 tỷ USD; giảm 22 % so với 9 tháng đầu năm 2017.

Nhà cung cấp thép lớn nhất cho Việt Nam trong 9 tháng đầu năm 2018 vẫn là Trung Quốc (46,8 %). Tiếp theo là Nhật Bản (16 %), Hàn Quốc (13 %) và Đài Loan (11 %).

Xuất khẩu

Trong 8 tháng đầu năm 2018 ngành thép Việt Nam đã có nhiều cố gắng trong công tác xuất khẩu các loại sản phẩm thép mặc dù gặp phải chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch đang thịnh hành trên thế giới. Số lượng xuất khẩu 8 tháng đầu năm 2018 đạt hơn 5 triệu tấn; tăng 30,8 % và kim ngạch đạt 3,71 tỷ USD; tăng 42 %.

Các sản phẩm thép nước ta chủ yếu được xuất khẩu sang các nước trong khối ASEAN (57,6 %), Hoa Kỳ (15,5 %), EU (9,01 %); Hàn Quốc (4,3 %) và Đài Loan (3,8 %).

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

15 − thirteen =