Vietnam Steel Market in the first 4 months of 2018

HIỆP HỘI THÉP VIỆT NAM

Bốn tháng đầu năm 2018 ngành thép nước ta đã đạt được kết quả đáng ghi nhận: sản xuất đạt 7.594.340 tấn, tăng 23,1 % so với cùng kỳ năm 2017; tiêu thụ đạt 6.698.893 tấn, tăng tới 35,2 % so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, trong 4 tháng đầu năm 2018 xuất khẩu của ngành thép đạt 1.568.826 tấn; tăng tới 47,4 % so với cùng kỳ năm 2017. Nếu trừ đi cả phần thép cuộn cán nóng (một sản phẩm được dùng làm đầu vào cho sản xuất cuộn cán nguội, thép ống và tôn mạ và sơn phủ màu) thì tiêu thụ các sản phẩm thép cuối cùng tại thị trường nội địa của 4 tháng đầu năm đạt 4.221.199 tấn; chỉ tăng 7,9 %. Như vậy, việc tăng trưởng tiêu thụ các sản phẩm cuối cùng chủ yếu do tăng trưởng xuất khẩu đóng góp.

Tổng tiêu thụ, tiêu thụ nội địa và xuất khẩu các sản phẩm thép trong 4 tháng đầu năm 2017 và 2018 được nêu trên hình 1.

Hình 1. Tổng tiêu thụ, tiêu thụ nội địa và xuất khẩu các sản phẩm thép trong 4 tháng đầu năm 2017 và 2018 (tấn)

Hình 1. Tổng tiêu thụ, tiêu thụ nội địa và xuất khẩu các sản phẩm thép trong 4 tháng đầu năm 2017 và 2018 (tấn)

Sau đây chúng ta sẽ phân tích cụ thể đối với từng loại sản phẩm.

Thép xây dựng

Tổng tiêu thụ thép xây dựng trong 4 tháng đầu năm 2018 đạt 3.089.608 tấn; tăng 13,4 % so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó tiêu thụ trong thị trường nội địa đạt 2.670.671 tấn; tăng 10,6 % so với cùng kỳ năm 2017 và xuất khẩu thép xây dựng đạt 418.937 tấn; tăng 35,1 % so với cùng kỳ năm trước.

Nếu tính theo số lượng tuyệt đối, tiêu thụ thép xây dựng trong 4 tháng đầu năm 2018 trong thị trường nội địa tăng 256.234 tấn. Trong khi đó xuất khẩu thép xây dựng trong 4 tháng đầu năm tăng 108.832 tấn.

Thép cuộn cán nguội

Tổng tiêu thụ thép cuộn cán nguội trong 4 tháng đầu năm 2018 đạt 773.375 tấn; tăng 27,5 % so với cùng kỳ năm ngoái. Tiêu thụ trong thị trường nội địa đạt 492.325 tấn; tăng 26 % so với cùng kỳ năm 2017. Xuất khẩu thép cuộn cán nguội đạt 281.050 tấn; tăng 35,3 % so với cùng kỳ năm 2017.

Tính theo số lượng tuyệt đối, tiêu thụ thép cuộn cán nguội trong 4 tháng đầu năm 2018 trong thị trường nội địa tăng 105.508 tấn. Trong khi đó xuất khẩu thép cuộn cán nguội trong 4 tháng đầu năm 2018 tăng 73.270 tấn.

Thép ống hàn

Tổng tiêu thụ thép ống hàn trong 4 tháng đầu năm 2018 đạt 735.192 tấn; tăng 16,8 % so với  cùng  kỳ  năm  ngoái.  Tiêu  thụ  trong  thị trường nội địa đạt 627.241 tấn; tăng 12,2 % so với 4 tháng đầu năm 2017. Xuất khẩu thép ống hàn đạt 107.951 tấn; tăng 53,8 % so với  cùng kỳ năm 2017.

Tính theo số lượng tuyệt đối, tiêu thụ thép ống hàn trong 4 tháng đầu năm 2018 trong thị trường nội địa tăng 68.082 tấn so với cùng kỳ năm 2017. Trong khi đó xuất khẩu thép ống hàn trong 4 tháng đầu năm tăng 37.775 tấn.

 Tôn mạ và sơn phủ màu

Tổng tiêu thụ tôn mạ và sơn phủ màu trong 4 tháng đầu năm 2018 đạt 1.191.852 tấn; tăng 20,1 % so với cùng kỳ năm ngoái. Tiêu thụ trong thị trường nội địa đạt 583.584 tấn; tăng 13 % so với 4 tháng đầu năm 2017. Xuất khẩu tôn mạ và sơn phủ màu đạt 608.268 tấn; tăng 27,7 % so với cùng kỳ năm 2017.

Tính theo số lượng tuyệt đối, tiêu thụ tôn mạ và sơn phủ màu trong 4 tháng đầu năm 2018 trong thị trường nội địa chỉ tăng 67.375 tấn so với quý I/2017. Trong khi đó xuất khẩu tôn mạ và sơn phủ  màu  trong  4  tháng  đầu  năm  2018  tăng 131.880 tấn.

Tiêu thụ nội địa và xuất khẩu các loại sản phẩm thép của nước ta trong 4 tháng đầu năm 2018 được nêu trên hình 2.

Hình 2. Tiêu thụ nội địa và xuất khẩu các loại thép  trong 4 tháng đầu năm 2018 (tấn)

Hình 2. Tiêu thụ nội địa và xuất khẩu các loại thép  trong 4 tháng đầu năm 2018 (tấn)

Tăng trưởng của tổng tiêu thụ, tiêu thụ trong nội địa và xuất khẩu các loại sản phẩm thép trong 4 tháng đầu năm 2018  so với cùng kỳ năm 2017 (tính bằng %) được nêu trên hình 3.

Hình 3. Tăng trưởng tổng tiêu thụ, tiêu thụ nội địa và xuất khẩu các sản phẩm thép trong 4 tháng đầu năm 2018 (%)

Hình 3. Tăng trưởng tổng tiêu thụ, tiêu thụ nội địa và xuất khẩu các sản phẩm thép trong 4 tháng đầu năm 2018 (%)

KẾT LUẬN

  1. Nhìn chung, 4 tháng đầu năm 2018 tiêu thụ thép đạt cao; tăng 35,2 % so với cùng kỳ năm
  2. Đóng góp vào kết quả này chủ yếu do xuất khẩu và tiêu thụ thép cuộn cán nóng.
  3. Tăng trưởng của thị trường thép nội địa khá thấp. Thấp nhất là thép xây dựng (10,6 %), thép ống hàn (12,2 %) và tôn mạ và sơn phủ màu (13 %) và cao nhất là thép cuộn cán nguội (26 %).
  4. Tăng trưởng xuất khẩu đạt cao. Cao nhất là thép ống hàn (53,8 %), thép cuộn cán nguội (35,3 %), thép xây dựng (35,1 %) và thấp nhất là tôn mạ và sơn phủ màu (27,7 %). Đặc biệt là xuất khẩu tôn mạ và sơn phủ màu   còn cao hơn tiêu thụ trong nội địa (608.268 tấn và 583.584 tấn).
  5. Để tiếp tục tăng trưởng trong thời gian tới cần tích cực bảo vệ thị trường trong nước cũng như duy trì và mở rộng thị trường xuất khẩu.

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

20 + 5 =