World crude steel production in 2017

TS NGUYỄN VĂN SƯA
Hiệp hội Thép Việt Nam

 Theo Hiệp hội Thép thế giới, sản lượng thép thô của thế giới năm 2017 đạt 1.691,2 triệu tấn, tăng 5,3 % so với năm 2016. Sản lượng thép thô tăng ở tất cả các khu vực, trừ các nước CIS vẫn giữ ổn định. Như vậy, sản lượng thép thô năm 2017 đã vượt qua đỉnh năm 2014 (1.670 triệu tấn).

Sản lượng thép thô của thế giới, của Trung Quốc và phần còn lại trong giai đoạn 2010 – 2017 được nêu trên hình 1.

Hình 1. Sản lượng thép thô thế giới

Hình 1. Sản lượng thép thô thế giới

Sản lượng thép thô của Châu Á năm 2017 đạt 1.162,5 triệu tấn; tăng 5,4 % so với năm 2016. Lớn nhất là Trung Quốc; 831,7 triệu tấn; chiếm 49,2 % tổng sản lượng thép thô của thế giới và tăng 5,7 % so với năm trước. Năm 2017 Nhật Bản sản xuất 104,7 triệu tấn; giảm 0,1 % so với năm 2016. Sản lượng thép thô của Ấn Độ năm 2017 đạt 101,4 triệu tấn; tăng 6,2 % so với năm 2016. Còn Hàn Quốc năm 2017 sản xuất được 71,1 triệu tấn thép thô; tăng 3,7 % so với năm trước.

Năm 2017 các nước trong Liên minh Châu Âu sản xuất được 168,7 triệu tấn thép thô; tăng 4,1 % so với năm 2016. Italia sản xuất nhiều nhất; được 24,0 triệu tấn; tăng 2,9 % so với năm 2016. Sản lượng năm 2017 của Tây Ban Nha đạt 14,5 triệu tấn; tăng 6,2 % so với năm 2016.

Khu vực Bắc Mỹ năm 2017 sản xuất được 116,0 triệu tấn thép thô; tăng 4,8 % so với năm trước. Sản lượng của Hoa Kỳ đạt 81,6 triệu tấn; tăng 4,0 % so với năm 2016.

Hiệp hội Thép thế giới ước sản lượng thép thô của các nước CIS năm 2017 đạt 102,1 triệu tấn, ngang với năm 2016. Nga sản xuất được 71,3 triệu tấn; tăng 1,3 % so với năm trước. Còn Ucraina thì giảm kỷ lục 6,4 % so với năm 2016 và đạt 22,7 triệu tấn.

Khu vực Nam Mỹ năm 2017 sản xuất được 43,7 triệu tấn thép thô; tăng 8,7 % so với năm 2016. Trong đó Brazil có sản lượng 2017 đạt 34,4 triệu tấn; tăng tới 9,9 % so với năm 2016.

Khu vực Trung Đông năm 2017 đạt sản lượng 34,9 triệu tấn thép thô; tăng 10,9 % so với năm trước.

Châu Phi năm 2017 sản xuất được 15,0 triệu tấn thép thô; tăng 14,4 % so với năm 2016.

Năm 2017 Châu Đại dượng sản xuất được 6,0 triệu tấn thép thô; tăng 2,5 % so với năm 2016.

Sản lượng thép thô năm 2017 theo các khu vực được nêu trên hình 2.

 Hình 2. Sản lượng thép thô năm 2017 theo khu vực

Hình 2. Sản lượng thép thô năm 2017 theo khu vực

 Tốc độ tăng trưởng trong sản xuất thép thô hàng năm của thế giới, Trung Quốc và phần còn lại trong giai đoạn 2010 – 2017 xem trên hình 3.

Sản lượng thép thô của các nước sản xuất nhiều thép theo tỷ lệ năm 2016 và 2017 được trình bày trên hình 4.

Mười nước sản xuất nhiều thép thô nhất trong năm 2016 và 2017 được thống kê trong bảng 1.

Việt Nam năm 2017 sản xuất được 11,5 triệu tấn thép thô (phôi thép). Như vậy, Việt Nam đã vượt Ba Lan (10,3 triệu tấn) và đứng thứ 18 trên thế giới.

Hình 3. Tốc độ tăng trưởng sản lượng thép thô

Hình 3. Tốc độ tăng trưởng sản lượng thép thô

Rank Country 2017 (Mt) 2016 (Mt) 2017/2016 (%)
1 China 831,7 786,9 5,7
2 Japan 104,7 104,8 -0,1
3 India 101,4 95,5 6,2
4 United States 81,6 78,5 4,0
5 Russia (e) 71,3 70,5 1,3
6 South Korea 71,1 68,6 3,7
7 Germany (e) 43,6 42,1 3,5
8 Turkey 37,5 33,2 13,1
9 Brazil 34,4 31,3 9,9
10 Italy 24,0 23,4 2,9

Bảng 1. Mười nước sản xuất nhiều thép thô nhất

Tỷ lệ sử dụng thiết bị của ngành thép thế giới năm 2017 là 72,3 %; cao hơn năm 2016 (Hình 5).

Hình 4. Tỷ lệ sản lượng thép thô của các nước

Hình 4. Tỷ lệ sản lượng thép thô của các nước

Hình 5. Tỷ lệ sử dụng thiết bị ngành thép thế giới

Hình 5. Tỷ lệ sử dụng thiết bị ngành thép thế giới

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

3 + 1 =