Bài báo trình bày các kết quả nghiên cứu quá trình hoàn nguyên tinh quặng ilmenit sa khoáng Hà Tĩnh bằng than antraxit…

Solid state reduction of Ha Tinh ilmenite concentrate

THAO T. NGUYEN, THAN N. TRUONG AND BINH N. DUONG

Hanoi University of Science and Technology
Email: binh.duongngoc@hust.edu.vn
Ngày nhận bài: 27/8/2014, Ngày duyệt đăng: 24/9/2014

TÓM TẮT

Bài báo trình bày các kết quả nghiên cứu quá trình hoàn nguyên tinh quặng ilmenit sa khoáng Hà Tĩnh bằng than antraxit. Quá trình hoàn nguyên được thực hiện trong lò điện có sử dụng chất xúc tác Na2C03. Ảnh hưởng của nhiệt độ và thời gian hoàn nguyên tới quá trình hoàn nguyên được đánh giá thông qua múc độ kim loại hóa sắt. Kết quả thu được cho thấy mức độ kim loại hóa sắt tăng khi tăng nhiệt độ hoàn nguyên từ 1050 đến 1200oC. Khi tăng nhiệt độ hoàn nguyên lên 1250°c thì mức độ kim loại hóa sẳt lại giảm đi. Tăng thời gian hoàn nguyên từ 2 đến 4h cũng làm tăng mức độ kim loại hóa sắt. Tuy nhiên, tiếp tục kéo dài thời gian hoàn nguyên trên 4h cũng lại làm giảm mức độ kim loại hóa. ỏ chế độ hoàn nguyên phù hợp (1150°c và 4h) mức độ kim loại hóa sắt đạt được khoảng 83%. Kết quả kiểm tra nhiễu xạ rơngen khẳng định sự xuất hiện của sắt kim loại trong ilmenit sau hoàn nguyên nhưng không xuất hiện các hợp chất titan có hóa trị thấp, chứng tỏ Ti4+ gần như không bị hoàn nguyên xuống các hóa tộ thấp hơn.

Từ khóa: ilmenit, hoàn nguyên ilmenit, ilmenit sa khoáng Hà Tĩnh.

ABSTRACT

In this work, solid State reduction of ilmenite concentrate has been carried out using anthracite as a reductant. The reduction was performed in an electric furnace and the catalyst used was sodium carbonate. Iron metallization (IM) in reduced ilmenite was monitored and effects of reduction temperature and time on IM were studied. Results obtained show that IM Increased when temperature rise from 1050o C to 1200°C, at above 1200o stared to decrease. Reduction time showed similar effect as the IM rose when reduction time changed from 2 to 4h, the IM value then reduced above 4h of reduction time. Approx. 83% of IM was obtained at reduction temperature and time of 1150°c and 4h, respectively. XRD analysis shows no trace of reduced titanium while confirmed the reduction of Iron ion to iron metal.

Keyword: ilmenite, ilmenlte reduction, Ha Tinh ilmenite concentrate.

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

11 − eight =