Kết quả nghiên cứu cho thấy cơ tính tổng hợp tăng theo nhiệt độ nung và đạt tốt nhất khi nhiệt độ nung là 900°C…

Mechanical properties of biomaterial alloy Ti-6AI-7Nb heat treated in vacuum

TRẦN NHƯ BIÊN1, HOÀNG ANH TUẤN1, NGUYÊN TIẾN TÀI1, PHẠM MAI KHÁNH2

1 Viện Công Nghệ – Bộ Công Thương
2 Đại học Bách Khoa Hà Nội

Ngày nhận bài: 12/8/2014, Ngàv duvệt đăng: 14/9/2014

TÓM TẮT

Hợp kim titan Ti-6AI-7Nb ứng dụng trong ngành phẫu thuật, cấy ghép đã được nghiên cứu chế tạo tại Viện Công nghệ, Bộ Công-Thương. Đã nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ nung đến cơ tính hợp kim Ti-6AI-7Nb đã qua rèn- ủ. Quá trình nhiệt luyện được thực hiện trong lò chân không, nhiệt độ nung từ (700÷1000)°C trong 1h, áp suất 8 bar. Kết quả nghiên cứu cho thấy cơ tính tổng hợp tăng theo nhiệt độ nung và đạt tốt nhất khi nhiệt độ nung là 900°C. Sự thay đổi tổ chức tế vi theo nhiệt độ nung cũng được quan sát bàng kinh hiển vi quang học.

Từ khóa: Nhiệt luyện chân không, vật liệu cấy ghép, hợp kim y sinh TI6AI7Nb

ASBTRACT

Titanium alloy Ti-6AI-7Nb applied in surgery and implants has been studied and fabricated successfully by Research Institute of Technology for Machinery. This study presents the effect of treatment temperature on mechanical properties of the forged TI-6AL-7Nb alloy in vacuum fumace. The solution treatments are realized at different temperatures (700÷1000)°c for one hour and in a vacuum of 8 bar. The results showed that the mechan­ical properties Increase in accordance with heating treatment temperature and achieved the best value at 900° C. Changes in the microstructure were also observed by optical microscopy.

Keywords: Vacuum heat treatment furnace, implant material, Ti-6AI-7Nb alloy

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

16 − 9 =