Bài báo này giới thiệu ảnh hưởng của thành phần đến tính chất của hợp kim trung gian hệ vàng hồng.

Influence of composition on microstructure and properties of intermediate alloys for rose gold jewelry

LÊ THỊ CHIỂU, ĐINH PHẠM THÁI

Viện Công nghệ trang sức và đá quý
Ngày nhận bài: 18/8/2014, Ngày duyệt đăng: 24/9/2014

TÓM TẮT

Bài báo này giới thiệu ảnh hưởng của thành phần đến tính chất của hợp kim trung gian hệ vàng hồng. Kết quả cho thấy khi tăng hàm lượng bạc đến khoảng 25%, độ cứng và độ sáng hồng của hợp kim tăng lên rõ rệt. Hợp kim trung gian có thành phần 76% Cu, 24% Ag được xem là tốt nhất dùng để chê tác vàng hồng trang sức.

Từ khóa: hợp kim trung gian, trang sức vàng hồng.

ABSTRACT

In this paper, the influence of composition on properties of intermediate alloys for rose gold is presented. The results show that when the silver content increased to about 25%, the hardness of the alloy increased significant­ly. The intermediate alloy of composition 76% Cu and 24% Ag is considered the best one to manipulate rose gold jewelry.

Keywords: intermediate alloy, rose gold jewelry.

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

4 + five =