Ảnh hưởng của lớp trung gian phosphat hóa trước thấm nitơ tới tổ chức tế vi và độ cứng của lớp thấm nitơ trên thép SKD61 được nghiên cứu…

Effect of intermediate phosphate layer on microstructure and microhardness of nitriding layer on SKD61 steel used for aluminium extrusion die

LÊ MINH NGỌC*, PHÙNG THỊ TỐ HẰNG

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Ngày nhân bài: 12/8/2014, Ngàv duvệt đăng: 14/9/2014

TÓM TẮT

Ảnh hưởng của lớp trung gian phosphat hóa trước thấm nitơ tới tổ chức tế vi và độ cứng của lớp thấm nitơ trên thép SKD61 được nghiên cứu. Khi được phosphat hóa ở nhiệt độ (94÷98)°c trong 1h bằng dung dịch phosphat, mẫu sau khi được thấm nitơ với các độ phân hủy khí amoniac khác nhau (40, 50 và 60%) ở 520°C, có lớp thấm bề mặt với độ cứng cao hơn và dày hơn so với các mẫu không được phosphat hóa. Nếu được tiền xử lý phosphat hóa thích hợp trước khi thấm nitơ sẽ rút ngắn thời gian và nâng cao chất lượng lớp thấm nitơ cho thép SKD61 làm khuôn đùn ép nhôm. Do đó, chất lượng và tuổi thọ của khuôn được nâng cao, đồng thời làm giảm giá thành sản xuất

Từ khóa: Lớp thấm nitơ, thấm nitơ, phosphat hóa, lớp trung gian.

ABSTRACT

Affects of pre-phosphating process on micro structure and microhardness of the nitriding layer in SKD61 steel were investigated. Pre-phosphating was carried out with phosphate solution at (94÷98)°c for 1 hour. Then, the samples were nitrided with various degrees of decomposition (40, 50 and 60 percent) of ammonia gas at 520°C. The nitriding layer in SKD61 steel with pre-phosphating process exhibited a higher hardness value and thicker than that of steel without pre-phosphating. If suitalbe pre-phosphating was performed for SKD61 used for aluminum extrusion dies, the nitriding time is reduced and the nitriding layers quality is raised. Therfore, quality and longevi­ty of the dies could be optimized as well as cost of the production will be down.

Keyword: Nitriding layer, nitriding, phosphating, intermediate layer.

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

10 − two =